سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
نادان شما در کار فزاید آنچه نشاید ، و داناتان واپس افکند آن را که کنون باید . [نهج البلاغه]