سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
حوزه مجازی مهندس طلبه
سالمند از اینکه نزد جوان بنشیند و از او دانش آموزد، خجالت نکشد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]